ATLAS rýb

Úvod ÚvodATLAS rýb

 obrázok

slov.názov/

maď. názov

latinský názov

hájenie

miera

Kaprovité

kapor rybničný


Ponty ami uszik :D

Cyprinus carpio

15.3. - 31.5.

40 cm

  kapor sazan Cyprinus carpio celoročne  


karas striebristý

Carassius auratus

nehájená

nemá lovnú mieru

karas zlatistý

karas zlatistý

Carassius carassius

celoročne

 

lieň sliznatý

lieň sliznatý

Tinca tinca

15.3. - 31.5.

40 cm

amur biely

amur biely

Ctenopharyngodon idella

15.3. - 31.5.

60 cm

tolstolobik biely

tolstolobik biely

Hypophthalmichthys molitrix

nehájená

45 cm

tolstolobik pestrý

tolstolobik pestrý

Hypophthalmichthys nobilis

nehájená

45 cm

podustva severná

podustva severná

Chondrostoma nasus

15.3. - 31.5.

30 cm

nosáľ sťahovavý

nosáľ sťahovavý

Vimba vimba

15.3. - 31.5.

25 cm

mrena severná

mrena severná

Barbus barbus

15.3. - 31.6.

40 cm

mrena kvrnitá

mrena škvrnitá

Barbus petenyi

15.3. - 31.5.

25 cm

pleskáč vysoký

pleskáč vysoký

Abramis brama

15.3. - 31.5.

40 cm

pleskáč siný

pleskáč siný

Abramis ballerus

15.3. - 31.5.

20 cm

pleskáč tuponosý

pleskáč tuponosý

Abramis sapa

15.3. - 31.5.

20 cm

pleskáč zelenkavý

pleskáč zelenkavý

Abramis bjoerkna

nehájená

nemá lovnú mieru

červenica ostrobruchá

červenica ostrobruchá

Scardinius erythrophthalmus

nehájená

nemá lovnú mieru

plotica červenooká

plotica červenooká

Rutilus rutilus

nehájená

nemá lovnú mieru

plotica lesklá

plotica lesklá

Rutilus pigus

celoročne

 

plotica perleťová

plotica perleťová

Rutilus meidingeri

celoročne

 

jalec hlavatý

jalec hlavatý

Leuciscus cephalus

nehájená

20 cm

jalec maloústy

jalec maloústy

Leuciscus leuciscus

15.3. - 31.5.

20 cm

jalec tmavý

jalec tmavý

Leuciscus idus

15.3. - 31.5.

20 cm

ovsienka striebristá

ovsienka striebristá

Leucaspius delineatus

nehájená

nemá lovnú mieru

belička európska

belička európska

Alburnus alburnus

nehájená

nemá lovnú mieru

ploska pásavá

ploska pásavá

Alburnoides bipunctatus

celoročne

 

čerebľa pestrá

čerebľa pestrá

Phoxinus phoxinus

nehájená

nemá lovnú mieru

abľa krivočiara

šabľa krivočiara

Pelecus cultratus

celoročne

 

lopatka dúhová

lopatka dúhová

Rhodeus amarus

celoročne

 

hrúz bieloplutvý

hrúz bieloplutvý

Gobio albipinnatus

nehájená

nemá lovnú mieru

hrúz fúzatý

hrúz fúzatý

Gobio uranoscopus

celoročne

 

hrúz Kesslerov

hrúz Kesslerov

Gobio kessleri

celoročne

 

hrúz kvrnitý

hrúz škvrnitý

Gobio gobio

nehájená

nemá lovnú mieru

hrúzovec sieťovaný
hrúzovec sieťovaný Pseudorasbora parva nehájená nemá lovnú mieru

bolen dravý

Aspius aspius

15.3. - 31.5.

40 cm

Šťukovité

ťuka severná

šťuka severná

Esox lucius

1.1. - 15.6.

70 cm

Ostriežovité

ostriež zelenkavý

ostriež zelenkavý

Perca fluviatilis

nehájená

nemá lovnú mieru

zubáč veľkoústy

zubáč veľkoústy

Stizostedion lucioperca

15.3. - 15.6.

50 cm

zubáč volžský

zubáč volžský

Stizostedion volgensis

15.3. - 15.6.

35 cm

kolok veľký

kolok veľký

Zingel zingel

celoročne

 

kolok vretenovitý

kolok vretenovitý

Zingel streber

celoročne

 

hrebenačka fŕkaná

hrebenačka fŕkaná

Gymnocephalus cernuus

nehájená

nemá lovnú mieru

hrebenačka pásavá

hrebenačka pásavá

Gymnocephalus schraetser

celoročne

 

hrebenačka vysoká

hrebenačka vysoká

Gymnocephalus baloni

celoročne

 

Sumcovité

sumec veľký

sumec veľký

Silurus glanis

15.3. - 15.6.

70 cm

Sumčekovité

sumček hnedý

sumček hnedý

Ameiurus nebulosus

nehájená

nemá lovnú mieru

sumček čierny

sumček čierny

Ameiurus melas

nehájená

nemá lovnú mieru

Úhory

úhor európsky

úhor európsky

Anguilla anguilla

1.9. - 30.11.

45 cm

Treskovité

mieň sladkovodný

mieň sladkovodný

Lota lota

1.1. - 15.3.

35 cm

Jesetery

jeseter malý

jeseter malý

Acipenser

15.3. - 31.5.

45 cm

jeseter hladký Acipenser Nudiventris celoročne  

jeseter ruský

jeseter ruský

Acipenser gueldenstaedtii

celoročne

 

Hlaváčovité

hlaváč bieloplutvý

hlaváč bieloplutvý

Cottus gobio

15.3. - 31.5.

nemá lovnú mieru

hlaváč pásoplutvý

hlaváč pásoplutvý

Cottus poecilopus

15.3. - 31.5.

nemá lovnú mieru

Býčkovité

býčko čiernoústy

býčko čiernoústy

Neogobius melanostomus

nehájená

nemá lovnú mieru

býčko hlavatý

býčko hlavatý

Neogobius kessleri

nehájená

nemá lovnú mieru

býčko nahotemenný

býčko nahotemenný

Neogobius gymnotrachelus

nehájená

nemá lovnú mieru

býčko piesočný

býčko piesočný

Neogobius fluviatilis

nehájená

nemá lovnú mieru

býčko rúrkonosý

býčko rúrkonosý

Proterorhinus marmoratus

celoročne

 

býčkovec amurský

býčkovec amurský

Perccottus glenii

nehájená

nemá lovnú mieru

Pĺžovité

čík európsky

čík európsky

Misgurnus fossilis

celoročne

 

slíž severný

slíž severný

Noemacheilus barbatulus

nehájená

nemá lovnú mieru

pĺž severný

pĺž severný

Cobitis taenia

celoročne

 

pĺž vrchovský

pĺž vrchovský

Sabanejewia balcanica

celoročne

 

Pichľavkovité

pichľavka siná

pichľavka siná

Gasterosteus aculeatus

nehájená

nemá lovnú mieru

Ostračovité

ostračka veľkoústa

ostračka veľkoústa

Micropterus salmoides

nehájená

nemá lovnú mieru

slnečnica pestrá

slnečnica pestrá

Lepomis gibbosus

nehájená

nemá lovnú mieru

Blatniakovité

blatniak tmavý

blatniak tmavý

Umbra krameri

celoročne

 

Lososovité

hlavátka podunajská

hlavátka podunajská

Hucho hucho

1.1. - 31.10.

70 cm

pstruh potočný

pstruh potočný

Salmo trutta m. fario

1.9. - 15.4.

25 cm

pstruh dúhový

pstruh dúhový

Oncorhynchus mykiss

1.1. - 15.4.

25 cm

pstruh jazerný

pstruh jazerný

Salmo trutta m.lacustris

1.9. - 15.4.

45 cm

sivoň potočný

sivoň potočný

Salvelinus fontinalis

1.1. - 15.4.

25 cm

sih maréna

Coregonus maraena

1.9. - 31.12.

25 cm

síh peleď

sih peleď

Coregonus peled

1.9. - 31.12.

25 cm

Lipňovité

lipeň tymiánový

lipeň tymiánový

Thymallus thymallus

1.1 – 31.5

27 cm