MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK

Úvod LegislatívaMIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

VEĽKÝ MEDER

 

 

MIESTNY

RYBÁRSKY

PORIADOK

 

 

 

 

Platný od 1. 1. 2012

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA VEĽKÝ MEDER

932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 16

 

 

 

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK

 

Platný od 01.01. 2012

 

    Miestny rybársky poriadok upravuje výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov v revíroch Mestskej organizácie Veľký Meder na základe zákona NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, ako aj vykonávacej vyhlášky MP S č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO SRZ Veľký Meder

Január 2012

 

Rybársky poriadok

Platný od 01.01. 2012 až do odvolania

 

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

    

    MO-SRZ vo Veľkom Mederi na zabezpečenie výkonu rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov v revíroch obhospodarovaných MO-SRZ vo Veľkom Mederi, v súlade so zákonom NR SR č. 139/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o rybárstve

 

Článok II.

ROZSAH PLATNOSTI MIESTNEHO POVOLENIA

  

   Tento rybársky poriadok upravuje podmienky výkonu rybárskeho práva na revíroch MO-SRZ Veľký Meder. Držiteľ povolenia miestneho alebo celozväzového na MPV vydaného MO-SRZ Veľký Meder, je oprávnený vykonávať rybárske právo na všetkých revíroch uvedených v tomto poriadku.

 

Článok III.

§ 3

Rybárske revíry

(1)Rybársky revír je ministerstvom určená 

    hranicami vymedzená vodná plocha.

RYBÁRSKE REVÍRY MO-SRZ

VEĽKÝ MEDER

číslo a názov revíru:

2-0040-1-1   Asódsky kanál

2-4170-1-1   Štrkovisko Veľký Meder

2-2890-1-1   Štrkovisko Baloň

2-3790-1-1   Štrkovisko Okoč

2-4050-1-1   Štrkovisko Tisota

2-5680-1-1   Žitnoostrovské kanály č.2

2-0021-1-1   Čiliz - Kender

 

Asódsky kanál

Úsek revíru:

-od ústia Csobánskeho kanála po 

  železničný most Okoč

 

Žitnoostrovské kanály č.2

Vodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov:

-Vrbina - Lipové, Šarkaň – Holiare, Topoľovec – Vrbina a spojovací kanál Milenovice - Kľučovec.

 

SÚŤAŽNÉ REVÍRY

 

Medzi súťažné revíry MO-SRZ Veľký Meder

sú zaradené :

-Štrkovisko Veľký Meder

/preteky pre dospelých/

-Štrkovisko Tisota/detské preteky s účasťou  od 8 do 15 rokov/

BRIGÁDY

 

   Podľa stanov SRZ každý člen SRZ je povinný odpracovať ročne minimálne päť brigádnických hodín podľa pokynov MO SRZ, kde je registrovaným členom.

   Po odpracovaní určeného času členovia dostanú potvrdenie o vykonanej činnosti. Od odpracovania brigádnických hodín sú oslobodené: mládež do 10rokov, členovia s platným preukazom ZŤP, ženy a dôchodcovia.    

   Neodpracovanie alebo neospravedlnenie brigádnických hodín sa pokutuje.

 

Článok IV.

PODMIENKY LOVU RÝB

 

 Lov rýb v rybárskych revíroch

1. Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len      osoby , ktoré sú držiteľmi platného povolenia na rybolov.


2. Rybársky lístok vydáva príslušný obecný alebo mestský úrad.


3. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.


4. Povolenie na rybolov, na základe platného rybárskeho lístka vydáva užívateľ revíru/MO-SRZ Veľký Meder/.


5. Súčasťou povolenia na rybolov je záznam o dochádzke k vode 

    a úlovkoch(ďalej len záznam).

6. Osoba, ktorá loví ryby je povinná mať počas lovu pri sebe klady uvedené v bode č.1,4 a 5, a pri kontrole na požiadanie predložiť verejným činiteľom, ktoré sú na také kontroly oprávnené zákonom.

7. Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

8. Držiteľ povolenia odovzdáva vyplnený a sumarizovaný záznam po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal, najneskôr do 15. januára

    nasledujúceho kalendárneho roka!

9. Pri love musia loviaci rybári medzi

    sebou udržiavať vzdialenosť najmenej 3

    metre, ak sa nedohodnú vzájomne na

    menšej vzdialenosti. Pri love

    prívlačou treba dodržiavať  medzi

    jednotlivými loviacimi vzdialenosť

    najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú

    vzájomne na menšej vzdialenosti.

10. Loviaci rybári sú zodpovední za

    udržiavanie poriadku a čistoty vo

    svojom okolí počas výkonu rybárskeho

    práva, rovnako i po jeho ukončení.

11. Súčasťou základnej povinnej výbavy

    loviaceho je mierka- potrebná

    k zisteniu dĺžky úlovkov, uvoľňovač

    háčikov, podberák a sieťka

    k prechovávaniu ulovených rýb.

12. Ako nástrahové rybky sa môžu

    používať len také druhy, ktorých lov nie

    je viazaný najmenšou lovnou mierou.

    Ryby, ktorých lov v revíre je viazaný

    najmenšou lovnou mierou, sa môžu

    používať ako nástrahové len vtedy, ak

    dosahujú predpísanú najmenšiu dĺžku.

    Nástrahové rybky, ktorých lov nie je

    viazaný najmenšou lovnou mierou,

    môžu sa loviť ručnými čereňmi

    s plochou najviac 1m2. Použitie

    ručného čereňa na lov nástrahových

    rybiek je možné len pred  začatím

    vlastného lovu, prípadne pri prerušení

    lovu.

13. Lov rýb je povolený najviac s dvomi

    Prútmi (bič sa považuje tiež za prút),

    každý môže byť vybavený najviac dvomi

    náväzcami a jednoduchými háčikmi. Pri   

    love na dvojháčik, prípadne trojháčik sa

    môže používať len jeden náväzec. Pri

    love s prívlačou sa môže používať len

  jeden prút.

14. Pri mimoriadnych situáciách loviaci je

    povinný podľa zákona bezodkladne

    informovať o podozrení, o zhoršení

    kvality vody alebo v prípade úhynu rýb

    zistené skutočnosti štátnej inšpekcii

    životného prostredia SR a MO-SRZ 

    Veľký Meder. 

15. Ak sa lov rýb vykonáva na plávanú,   

   položenú, prívlačou a čereňom, miesto                    

   lovu rýb musí byť po uplynutí jednej hodiny po

   západe slnka osvetlené. Osvetlenie miesta lovu

   sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla. Zákaz

   používania všetkých plavidiel, vrátane člnov

   na nasledovných revíroch MO SRZ Veľký

   Meder: 2-4050-1-1, 2-2890-1-1, 2-3190-1-1 a

   2-0021-1-1 ako aj zákaz potápania sa na

   všetkých revíroch MO SRZ Veľký Meder!

16. Na revíroch MO SRZ Veľký Meder je upravená

   max. lovná miera druhu ryby Kapor obyčajný

   na 70cm. Ryby ulovené s lovnou mierou nad

   upravenú hodnotu je nutné pustiť späť!

 

Článok V.

ZÁKAZY

 

1. Vo vodách kaprových je zakázaný lov

    všetkých rýb od 15. marca do 31. mája.

    To neplatí v čase od 1. do 15. mája ak

    užívateľ uskutočňuje rybárske preteky.

2. Zákaz lovu rýb sa nevzťahuje na

    kaprové vody, ktoré sú vodným tokom.

3. Je zakázané loviť spôsobom:

a.) používať na lov rýb výbušniny, otravné

    látky, harpúny, bodce, šnúry,

    vlasce bez prútov ako aj strieľať ryby,

    loviť ryby pod ľadom, loviť ich na šnúry

    a udicou podsekávaným spôsobom, do

    rúk a do ôk,

b.) zbierať ikry, používať na lov rýb

    elektrický prúd, omamné látky, loviť

    ryby v noci za pomoci svetla, používať

    lapadlá, vrše a pod., loviť ryby

    v rybovode, používať akékoľvek stále

    zariadenia na lovenie rýb, alebo

    siete ťahacie, vrhacie, žiabrovky, ručné

    čerene okrem povolených rozmerov,

    nadrozmerné siete a zabraňovať nimi

    ťah rýb vo vode,

c.) loviť ryby na miestach, kde sa

    nahromadili pri mimoriadnych

    situáciách, ako aj ryby zhromaždené

    v čase neresu a na zimoviskách,

d.) loviť ryby vypustením, odrazením alebo

    odčerpaním vody,

e.) loviť ryby pri vodohospodárskych 

    stavbách, v úseku tabuľou vyznačenej

    vzdialenosti od telesa hrádze alebo

    hate, od objektov vodných elektrární,

    z cestných a železničných mostov,

f.) loviť ryby na zaplavených pozemkoch

    pri povodni a zabraňovať rybám vrátiť

    sa do rybárskeho revíru.

4. V kaprových vodách je zakázané:

a.) loviť na viac ako dve udice,

b.) loviť na viac ako dva nadväzce na

    jednej udici opatrené jednoduchým

    háčikom alebo na viac ako jeden

    nadväzec opatrený dvojháčikom alebo

    trojháčikom,

c.) loviť na rybku prinesenú z iného

    revíru,

d.) loviť na rybku alebo prívlač od 1.                                         

    februára do 15. júna,

e.)pri love na prívlač loviť na viac ako

    jednu udicu s viac ako jednou

    nástrahou,

f.) loviť v čase od 22:00 do 04:00h bez

    osvetlenia miesta lovu (stanovište  

    rybára),

g.) loviť ryby v čase individuálnej ochrany

    jednotlivých druhov rýb okrem lovu

    generačných rýb na účely ich

    reprodukcie vykonávaného užívateľom,

h.) loviť ryby mimo ustanoveného denného

    času lovu rýb,

i.) privlastňovať si ryby nedosahujúce

    najmenšiu povolenú lovnú mieru a nad

    ustanovený počet,

j.) začať lov bez zapísania dátumu, miesta

    lovu a čísla revíru a ukončiť lov bez

    zapísania (alebo vyškrtania prázdneho

    miesta) počtu a hmotnosti ulovených

    rýb do záznamu,

k.) pri vysadzovaní rýb pri zarybňovaní

    násadou dosahujúcou najmenšiu

    lovnú mieru, vysadzované druhy rýb

    nie je možné loviť 14 dní odo dňa

    ich vysadenia.(dátum vysadenia násady

    ako aj dátum opätovného lovu

    rýb je organizácia povinná oznámiť

    vývesnými tabuľami).

 

Článok VI.

Denné doby lovu na vodách kaprových:

MESIAC

DOBA LOVU

Január, Február

od 700 do 17 00

Marec, Apríl

od 500 do 2100

Máj, Jún, Október

od 400 do 2400

Júl, August, Sept.

od 000 do 2400

November, December

od 700 do 2000

    

 

Lovné miery a čas individuálnej ochrany rýb:

   Na všetkých kaprových vodách s celoročne povoleným rybolovom platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov rýb v zmysle rybárskeho poriadku.

 

DRUH

LOVNÁ DĹŽKA

ČAS INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY RÝB

boleň dravý

40

od 15.3. do 31.5.

hlavátka podunajská

70

od 1.1. do 31.10

jalec maloústy

20

od 15.3. do 31.5.

jalec tmavý

20

od 15.3. do 31.5.

jeseter malý

45

od 15.3. do 31.5.

kapor rybničný

40

od 15.3. do 31.5.

lieň sliznatý

25

od 15.3. do 31.5.

lipeň tymiánový

27

od 1.1. do 31.5.

mieň sladkovodný

35

od 1.1. do 15.3.

mrena severná

40

od 15.3. do 15.6.

mrena škvrnitá

25

od 15.3. do 31.5.

nosáľ sťahovavý

25

od 15.3. do 31.5.

pleskáč siný

20

od 15.3. do 31.5.

pleskáč tuponosý

20

od 15.3. do 31.5.

pleskáč vysoký

30

od 15.3. do 31.5.

podustva severná

30

od15.3. do 31.5.

pstruh dúhový

25

od 1.1. do 15.4.

pstruh jazerný

45

od 1.9. do 15.4.

pstruh potočný

25

od 1.9. do15.4.

sivoň potočný

25

od 1.1. do15.4.

sumec veľký

70

od 15.3. do 15.6.

šťuka severná

60

od 1.1. do 15.6.

zubáč veľkoústy

50

od 15.3. do 15.6.

zubáč volžský

35

od 15.3. do 15.6.

amur biely

60

lov povol. po celý rok

sih maréna

25

od 1.9. do 31.12.

sih peleď

25

od 1.9. do 31.12.

tolstolobik pestrý

45

lov povol. po celý rok

úhor európsky

45

od 1.9. do 30.11.

-čas ochrany sa počíta vrátane prvého a posledného dňa

-dĺžka tela rýb sa meria od predného konca hlavy po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.

Upravené lovné miery druhov rýb na rybárskych revíroch MO SRZ Veľký Meder:

Pleskáč vysoký 40 cm, Lieň sliznatý 40 cm, Šťuka severná 70 cm

 

Druhy rýb bez času individuálnej ochrany

Celoročne je povolené loviť:

a.) belička európska        b.) býčko čiernoústy

c.) býčko hlavatý             d.) býčko nahotemenný

e.) býčko piesočný            f.) býčkovec amurský

g.) čerebľa pestrá             h.) červenica ostrobruchá

i.) hrebenačka fŕkaná       j.) hrúz škvrnitý

k.) hrúz bieloplutvý          l.) hrúzovec sieťovaný

m.) jalec hlavatý              n.) karas striebristý

o.) klárius panafrický       p.) mečovka zelená

q.) ostračka veľkoústa      r.) ostriež zelenkavý

s.) ovsienka striebristá     t.) pichľavka siná

u.) pleskáč zelenkavý       v.) plotica červenooká

w.) slíž severný                x.) slnečnica pestrá

y.) sumček čierny            z.) sumček hnedý

aa.) tilapia nílska           bb.) tolstolobik biely

cc.) tolstolobik pestrý     dd.) veslonos americký

ee.) živorodka pestrá     ff.) živorodka ostropyská

 

Celoročne chránené druhy rýb

Slovenské pomenovanie  stupeň ohrozenia                     Sk/jedinec

a.) blatniak tmavý              c      663,88,- €                        

b.) býčko škvrnitý              a      331,94,- €                        

c.) čík európsky                 c      663,88,- €                             

d.) hrebenačka pásavá       b      265,55,- €                          

e.) hrebenačka vysoká       b      265,55,- €                         

f.) hrúz fúzatý                    c      663,88,- €                       

g.) hrúz Kesslerov              c      331,94,- €

h.) jeseter ruský                 c      995,82,- €

i.) kapor sazan (divá forma)c    1.327,76- €

j.) karas zlatistý                 c      331,94,- €

k.) kolok veľký                    c     663,88,- €

l.) kolok vretenovitý            b     331,94,- €

m.) ploska pásavá               b     265,55,- €  

n.) plotica lesklá                 b     331,94,- €

o.) pĺž zlatistý                      b    663,88,- €

p.) šabľa krivočiara             b     165,96,- €

 

Stupne ohrozenia:   a- ohrozené

                               b- veľmi ohrozené

                               c- kriticky ohrozené

*) Ministerstvo životného prostredia (MžP) SR vo vyhláške č. 82/99 Z. z. týmto chráneným druhom rýb stanovilo cenu na vyčíslenie škody v prípade úhynu, zabitia, privlastnenia, a pod.

 

Článok č. VII.

MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA

  

   Na rybárskych revíroch je loviaci povinný do záznamu o úlovkoch zapísať čitateľne bez možnosti vymazania vždy pred začatím lovu dátum a číslo revíru, na ktorom sa bude lov vykonávať. Ulovené a privlastnené ryby zapisuje loviaci do záznamu, pričom uvedie druh ryby, jej celkovú dĺžku a približnú hmotnosť; u hospodársky cennej ryby okamžite po jej ulovení, ostatné druhy po skončení alebo prerušení lovu. Ak úlovok nepoškodene a okamžite nie je vrátený do prostredia (vody), odkiaľ bol odchytený taký postup sa považuje za privlastnenie. Za privlastnenie sa považuje aj uloženie úlovku do sieťky, nádrží na ryby, úlovkov do plavidiel, dopravného prostriedku, vakov a tašiek, alebo inej zábrany.

   V mesiacoch júl – august - september pri  24 hodinovom love, v prípade že loviaci pokračuje v love aj nasledujúci deň, je o 2400 hod. povinný zapísať ukončenie lovu zaznačením ostatných úlovkov. V prípade že loviaci nemá žiadny úlovok, zaznačí túto skutočnosť v zázname vyškrtnutím; takisto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal maximálne množstvo úlovkov.

Následne zapíše do záznamu nový dátum lovu a číslo revíru.

   V kaprových vodách si loviaci môže privlastniť v jednom dni lovu najviac dva kusy kapra alebo zubáča veľkoústeho, šťuky, sumca, lieňa, prípadne kombináciu uvedených druhov, alebo štyri kusy lososovitých druhov rýb vrátane lipňa, podustvy, mreny severnej, zubáča volžského alebo ich kombináciu. Privlastnením si povoleného množstva uvedených druhov rýb denný lov končí.

   Množstvo ostatných druhov rýb, ktoré si je možné počas lovu privlastniť je 7 kg. Po akomkoľvek hmotnostnom prekročení stanoveného 7 kg limitu pre ostatné druhy rýb, ktoré si loviaci môže privlastniť, denný lov končí.

 

Zaobchádzanie s rybami ulovenými v dobe ochrany a rybami, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru

 

    Ryby ulovené v čase individuálnej ochrany, ryby celoročne chránené alebo ryby, ktoré nedosahujú predpísanú lovnú mieru, loviaci musí s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody a to i vtedy, ak sú akokoľvek poranené. To isté platí aj o ostatných organizmoch. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poškodenia, loviaci prestrihne náväzec a rybu pustí späť do vody i so zostávajúcim háčikom.

   V prípade, že sa loviaci rozhodne ponechať si ulovenú rybu v živom stave, odporúča sa ju prechovávať vo vystuženej sieťke.

   Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to, aby ju bez týrania usmrtil.

 

Zásady rybolovu pre deti a mládež

 

   Deti od 3 do 6 rokov môžu loviť ryby s platným povolením na rybolov len na plávanú a to v kaprových vodách s jedným rybárskym prútom bez navijaku alebo výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom platného povolenia na rybolov. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzaná plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia na rybolov.

   Deti od 6 do 15 rokov môžu loviť ryby s platným povolením na rybolov v kaprových a lososových vodách s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom platného povolenia na rybolov. V jednom dni lovu si loviaci môže privlastniť najviac 3 kg rýb. V tomto úlovku môžu byť ryby, ktoré nemajú ustanovenú individuálnu ochranu alebo dva kusy lososovitých rýb, vrátane lipňa, podustvy, mreny severnej, prípadne kombináciu uvedených druhov alebo jeden kus kapra, lieňa, šťuky, zubáča veľkoústeho alebo sumca.

   Privlastnením si povoleného množstva uvedených druhov rýb denný lov končí. Pri ponechaní si akéhokoľvek druhu ryby o hmotnosti nad 3kg, končí sa denný lov, pričom predtým ulovené ryby si loviace dieťa môže ponechať.

   Rozsah platnosti detského povolenia na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl – august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry v obhospodarovaní Rady SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu-držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.

   Mládež vo veku od 15 do 18 rokov môže loviť ryby s platným povolením na rybolov ako dospelá osoba.

Článok VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

   Vydaním tohto rybárskeho poriadku sa ruší Miestny rybársky poriadok vydaný s platnosťou od 1.1. 2010. Obsah tohto rybárskeho poriadku môže byť zmenený len v znení číslovaných úradných dodatkov, ktoré vydá vedenie MO-SRZ Veľký Meder úradným postupom.

 

 

 

 

Prajeme Vám bohaté úlovky

a dúfame, že pri našich revíroch

strávite veľa

príjemných chvíľ!

                                      

               

 

 

                           Vedenie MO-SRZ                                                                                          

                                         Veľký Meder

Vypracoval:

Ing. Roland Méhes,

hospodár MO-SRZ Veľký Meder

Schválil:

Odborný pracovník RADY SRZ, Vedenie MO-SRZ Veľký Meder